Šolski sklad

Delovanje šolskega sklada je urejeno s pravnimi podlagami, med drugim z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in internimi Pravili šolskega sklada OŠV Ankaran, iz katerega se lahko financirajo

  • dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakupi nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema), 
  • zviševanja standarda pouka, dejavnosti v vrtcu in podobno (predavanja zunanjih predavateljev, ipd.).
  • nagrade, pohvale, darila,
  • enkratna pomoč učencem oziroma otrokom vrtca ob nesrečah v družini,
  • raziskovalna dejavnost na šoli (projekti po LDN za tekoče šolsko leto), 
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih (perspektivni športniki in kulturniki,  organizacija tekmovanj, ipd.).

 

PRISPEVKI V ŠOLSKI SKLAD

Sredstva se v šolski sklad zbirajo s prostovoljnimi prispevki ter donacijami. Prostovoljni prispevek ali donacijo se lahko nakaže na TRR: 

 

SI56 0141 3600 0000 109 (UJP), sklic 00 290 002.

  

Z novelo Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju (ZOFVI) in Zakona o dohodnini je omogočeno, da so tudi šolski skladi prejemniki dela sredstev iz naslova dohodnine. Šolski sklad OŠV Ankaran je v vpisan v seznam upravičencev do donacij za leto 2022 (Uradni list RS, št. 125/22).

  

Posamezniki lahko svojo namero uredijo in namenijo največ do 0,3 % odmerjene dohodnine na naslednja načina:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
  • osebno ali po pošti na predpisanem obrazcu, ki ga posredujete pristojnemu finančnemu uradu.