Projekti

B-RIN (RAZVOJ TEMELJNIH VSEBIN IN ZNANJ IZ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH)

V letošnjem šolskem letu 2023/24 se bo v oddelku 1. b razreda in v skupini otrok druge starostne skupine vrtca začel izvajati projekt Razvoj temeljnih vsebin in znanj iz računalništva in informatike v vrtcih in osnovnih šolah (B-RIN).

Namen projekta je dvig temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (RIN) učečih se v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda OŠ z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij. Tako se učečim omogočijo učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti. 

Specifični cilji projekta:

  • razvoj in nadgradnja t.i. „vsešolskega“ pristopa za dvig temeljnih znanj RIN učečih na VIZ;
  • preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij razvoja temeljnih znanj RIN učečih se v inovativnih oddelkih oz. skupinah (vključno s preverjanjem in vrednotenjem) in z zagotavljanjem dodatnih ur oz. dejavnosti za učeče se.

Projekt se bo izvajal v obliki projektnega dela do 30.6.2026.


Rastem s knjigo

Tudi v letošnjem šolskem letu bo naša šola sodelovala v nacionalnem projektu za spodbujanje
bralne kulture »Rastem s knjigo«. Cilji projekta so spodbujanje dostopnosti do kakovostne in
izvirne slovenske mladinske leposlovne literature, promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev
mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja
splošnih knjižnic, motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v
založniške programe v založniške programe za mladino, povečevanje deleža izdanega
izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. Učenci 7. razredov bodo imeli kulturni dan v
okviru omenjenega projekta, v sklopu katerega se bodo izvajale dejavnosti v šolski knjižnici in
knjižnici Ankaran. Sodelavci iz splošnih knjižnic bodo zanje pripravili program s predstavitvijo
knjižnice, knjižničnega informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige in knjige same. Uradni
začetek projekta v šolskem letu 2021/2022 je 2. november 2021. V sklopu projekta bodo
učenci dobili v dar izbrano knjigo. Letos je to knjiga Vinka Moderndorferja Jaz sem Andrej, z
ilustracijami Jureta Engelsbergerja, Založba Mladinska knjiga.Vodja: Nataša Jerman
 

ERASMUS+

Program Erasmus+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). V letu 2019 je tudi naša šola pridobila možnost sodelovanja v programu, glavni cilj projektov mobilnosti pa je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma. 
Zdrava šola

S programom uvajamo način življenja, ki gradi zdravo samopodobo posameznika, spoštljiv in
dejavno odgovoren odnos do sočloveka, okolja in do vsakega živega bitja. S takim načinom
dela ohranjamo kulturno in nacionalno izročilo v Sloveniji in oblikujemo spoštovanje in ljubezen
do narave. Tak način življenja naj bi se prenesel v družino in širšo okolico.
Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja bomo vplivali na bolj zdrav
življenjski slog in posledično na boljše zdravje otrok in kasneje odraslih ljudi.
Med poukom in na dnevih dejavnosti bomo izvajali dejavnosti za osveščanje zdravega
prehranjevanja in kulture prehranjevanja.
V letošnjem šolskem letu pa bomo vsakodnevno dajali poudarek na trajnostni mobilnosti (v
sodelovanju z občino Ankaran)..
Zavedamo se, da se učenci v okolju, ki skrbi za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje,
tudi raje učijo in delajo. Posledice tega procesa pa se kažejo tudi v boljših učnih in vedenjskih
rezultatih.
Program bo potekal v okviru pouka, oddelčnih ur, interesnih dejavnosti in drugih dejavnosti na
šoli.
● minute za zdravje,
● čiščenje okolice šole,
● pitje vode,
● talne igre,
● aktiven prihod v šolo (pešbus, Kokoška Rozi).
V septembru bo poseben dan, namenjen Zdravi šoli.
Vodi Martina Petrovčič, sodelujejo še Mojca Sardoč, Mojca Srpčič, Nada Đukić, Marjetka
Gal-Babič, Eliza Štromajer.

SVETOVNI DAN SPANJA

priporocila-za-dobro-spanje.pdf

zakaj-je-spanje-pomembno.pdf

svetovni-dan-spanjaotrocia4.pdf

svetovnidanspanjaodrasli.pdf


USTNO ZDRAVJE

ustno-zdravje.pdf

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj ima osrednje mesto v razvoju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Je del sedanjega splošnega izobraževanja, njen cilj je poleg varovanja narave in okolja tudi obsežen, celovit in skladen pedagoški proces, ki vključuje odnos med človekom in naravo ter odnose med ljudmi. Učence in učenke vzgaja in usposablja za dejavno in tvorno reševanje sedanjih in prihodnjih okoljskih in družbenih vprašanj človeštva.

Naša šola s svojim vzgojno-izobraževalnim programom sledi Smernicam vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do douniverzitetnega izobraževanja, katerih namen  je poudariti pomen vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in pokazati možnosti za uresničevanje trajnostnega razvoja pri formalnem, neformalnem in priložnostnem učenju.


Lego Liga

Za učence prvega triletja bo v letošnjem šolskem letu potekal vzgojno izobraževalni in
raziskovalni program First Lego liga Junior. Projekt opremlja otroke in mlade z znanji in
kompetencami za 21. stoletje.
Cilj programa je navdušiti učence nad znanostjo in tehnologijo, opremljati jih z idejo timskega
duha in jih spodbujati k reševanju kompleksnih nalog na ustvarjalen način.
Projekt se zaključi s festivalom, ki poteka v posebnem, pozitivnem vzdušju, kjer predstavijo
svoje delo, sebe in dobijo koristne povratne informacije.
Letošnja tema izziva je PREVOZ BLAGA.
Vodi Matija Tratnik.


MEPI

Program MEPI je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z
izzivi in so za to nagrajeni. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu
preživljanju prostega časa, katerega način izkoriščanja močno vpliva na to, v kakšno osebo
se bo mladostnik razvil.
Vse aktivnosti, izzive in cilje, ki jih želijo doseči na posameznem področju, si mladi zastavljajo
in dosegajo sami, odrasli pa jim pri tem nudijo osebno spremljanje, oporo in svetovanje ter
določena posebna znanja, ki jih potrebujejo za dosego svojih ciljev. Merilo za pridobitev
priznanja tako temelji na izboljšanju znanj ali sposobnosti udeleženca, prilagojeno pa je glede
na njegove individualne sposobnosti. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih
zmožnostih in tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Temu pravimo načelo netekmovalnosti
(z drugimi udeleženci) in je eno izmed desetih glavnih načel
programa MEPI.
Vodijo Jožica Kalšek Malec, Martina Petrovčič in Mateja Rejc.


Tačke pomagačke

V prvem in drugem triletju bomo v vzgojno - izobraževalno delo vključevali terapevtskega psa,
ki bo s strokovno usposobljeno vodnico pomagal učencem pri dvigu motivacije, usmerjanju
pozornosti, umirjanju, krepitvi samozavesti, spodbujanju socialnih stikov, izboljšanju
samopodobe, motivaciji za branje, privzgajanju ljubezni do branja in širjenju kulture branja.
Vodita Nives Krajnik in Ingrid Kren.

Kulturna šola

Kulturna šola je projekt, ki je primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v
dvojezičnih osnovnih šolah, ki se pri nas začne že v obdobju vrtca. Projekt ima jasen cilj –
dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja otrok in njihovih
staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obogatitvenih dejavnosti v vrtcu in obšolskih
dejavnosti v šoli.
Vodi: Vasja Nanut


Trajnostni način življenja

Na šoli si bomo tudi v letošnjem šolskem letu prizadevali, da bomo učence vzgajali za
odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, z namenom, da bo to postal njihov
način življenja. Postati želimo Planetu Zemlja prijazna šola in vrtec, ki naj bi pripomogla k
ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo
samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.
Cilj Planetu Zemlja prijazne šole je razumevanje in razvijanje sonaravnega bivanja in
delovanja v vseh porah življenja. Zato moramo (skladno s svojo pristojnostjo) vsi zaposleni
privzeti okolju prijazen način življenja za bolj zdravo in ekonomično delovanje celotnega
zavoda (šole ali vrtca) in se aktivno vključevati tudi v okoljsko odgovorno delovanje lokalne
skupnosti, svoja znanja pa širiti na varovance in druge uporabnike zavoda.
Sledili bomo nacionalnim kriterijem za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca:
● zavod deluje kot celota – ukrepi za boljšo kvaliteto dela in bivanja v zavodu
vključujejo vse: od ravnatelja, učiteljev/vzgojiteljev, učencev, čistilk, kuharic do
hišnika ter aktivno vključuje tudi starše otrok in lokalno skupnost;
● zavod ne gosti avtomatov za nezdrave jedi in pijače;
● zavod stremi za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalno pridelane
hrane in prvinskih živil;
● zavod si prizadeva pridelati lastna zelišča in nekatere druge vrtnine (če zavod
nima vrta, prideluje na okenskih policah ipd);
● zavod k pridelavi in prepoznavanju zelišč in vrtnin aktivno vključuje svoje
varovance;
● zavod svoje varovance pouči o možnosti uporabe lastno pridelanih zelišč in
vrtnin;
● zavod izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij,
organskih odpadkov…;
● zavod izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov;
● zavod spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode…), ter išče načine
racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov;
● zavod uporablja okolju prijazna čistilna sredstva.
Vodi Andreja Božič.

Projekt vzgajanje bralca

S projektom želimo učencem privzgojiti zavedanje, da je znanje vrednota. Želimo, da bi naši
učenci (tudi bodoči) usvojili veščino poslušanja, da bi postajali vešči bralci in odlični timski
sodelavci.
Vse naštete veščine in sposobnosti omogočajo najstniku razvoj v samostojno in odgovorno
osebnost, ki je ne bo strah podjetno razmišljati in bo sposobna vključiti se v hitro spreminjajočo
se družbo.
Želimo, da učenci Osnovne šole in vrtca Ankaran zapustijo našo ustanovo z optimalnimi pogoji
za razvoj lastnih potencialov.
Vodi Andreja Božič.


Šolski eko vrt

Poudarek dela bo na urejanju celotnega šolskega vrta. Nadaljevali bomo z urejanjem in
pobiranjem pridelkov zeliščnega vrta. Pobiranjem oljk in pridelavo lastnega ekološkega
oljčnega olja. V spomladanskih mesecih načrtujemo zasaditev zelenjavnega vrta. Naš cilj je
pridelke uporabiti v šolski prehrani (sveže ali konzervirane), pridobiti semena iz zasejanih
rastlin, vključiti čim več učencev.
 Vodita Anja Zalar in Eliza Štromajer.


Bralna značke

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot 50 let spodbuja razvoj bralne kulture mladih.
Osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo bral vse življenje. Vanjo so vključeni učenci od 1. do 9.
razreda. K branju učence spodbujajo vsi učitelji.
Učence od 1. do 5. razreda spodbujajo in vodijo razredničarke.
Bralna značka v tretjem triletju poteka v obliki interesne dejavnosti. Učenci prebrejo štiri knjige
in jih mentorici, Marjetki Gal - Babič, predstavijo na skupnih srečanjih.
Na koncu vsakega šolskega leta učenci prejmejo priznanje. Vsi devetošolci, ki uspešno
zaključijo bralno značko v vseh razredih, pa so povabljeni na prireditev Zlati bralci, kjer
prejmejo posebna priznanja.
Učenci 6. razreda bodo lahko bralno značko opravljali znotraj bralnega tekmovanja Berimo z
 Rovko Črkolovko
, in sicer bodo prebrali štiri knjige in o prebranem poročali mentorici Nadi
Đukić. Vodi: Nada Đukić
 
Bralna značka bo v tretjem triletju potekala v obliki interesne dejavnosti. Učenci bodo
 prebrali štiri knjige in jih mentorici, Marjetki Gal - Babič, predstavili na skupnih srečanjih.


Pešbus

Projekt Pešbus bomo v letošnjem šolskem letu izvajali en mesec, predvidoma v mesecu
oktobru. Cilj projekta je aktivna pot v šolo, ki je pomembna za zdravje, samostojnost in socialni
razvoj otrok ter spodbujanje vzgoje o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju.
Vodi Martina Petrovčič.
 

Projekt družinske pismenosti UŽU - BIPS

V okviru Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU) v tem šolskem letu skupaj s Središčem
Rotunda, primorskim družbenim centrom, Koper in Ljudsko univerzo Koper ponujamo
izvajanje programa Beremo in pišemo skupaj (BIPS).
 
To je javno veljavni program za starše učencev prvega obdobja s poklicno srednjo šolo ali
brez strokovne izobrazbe, ki želijo svojim otrokom nuditi pomoč pri učenju ter iščejo priložnost,
da določena znanja osvežijo in se še česa novega naučijo. Staršem se pridružijo tudi otroci,
da skupaj odkrivajo možnosti za povečevanje družinske pismenosti.
Program je pripravil Andragoški center Slovenije, izvedbo pa omogoča Evropska unija, zato
je udeležba v programu brezplačna.
Za starše in otroke pripravljamo mini projekte, v katerih bomo na drugačen način pristopali k
učenju matematike, slovenščine … S pridom bomo uporabljali informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo, razna gradiva in orodja za utrjevanje računskih in bralnih spretnosti. Obiskali
bomo gledališče, knjižnico, akvarij. Predstavili se bomo v šoli in kraju.
Srečevali se bomo v prostorih Osnovne šole in vrtca Ankaran v skladu z dogovorom s skupino
prijavljenih kandidatk in kandidatov. V skupini je lahko največ 16 udeležencev.
Vodi Nada Đukić.
 

Računanje je igra

Gradivo Računanje je igra služi kot podpora ostalemu gradivu, saj ima drugačen tip nalog, ki
pri učencih spodbuja reševanje matematičnih problemov. Naloge so razvrščene od lažjih do
težjih, tako da so primerne za vse učence. Da ni reševanje zgolj suhoparno, so naloge
nadgrajene z iskanjem gesel, reševanja labirintov..., vse s pomočjo rezultatov, do katerih pa
se moraš prebiti z uporabo znanja.
Učenci štirikrat letno rešujejo še naloge v matematičnem časopisu, sodelujejo v nagradnem
žrebanju in na koncu šolskega leta tekmujejo na razrednem tekmovanju. Ob prijetnem
motivacijskem gradivu imajo možnost, da ob zahtevni matematiki doživljajo tudi prijetne
trenutke. Celoletno delo bi zaključili na posebnem matematičnem srečanju vseh sodelujočih
učencev na šoli in tako poskusili matematiko približati učencem kot predmet, ki je tudi zanimiv
in zabaven.
Vodi: Renata Jenko
 

Modre šole

European Blue schools. Gre za projekt, ki je nastal na evropski platformi z namenom povečati
zavedanje otrok in mladih o morju in oceanih. Projekt sovpada z začetkom Desetletja
oceanografije, skozi katerega bo v letih od 2021 do 2030 Medvladna oceanografska komisija
pri UNESCO izvajala in podpirala aktivnosti raziskovanja, varovanja in izobraževanja o morjih
in oceanih.
 Tim: Danijela Ogrin, Nada Đukić


Zgodbe

Zgodbe, ki so stare kot človeštvo, v nas spodbujajo domišljijo in omogočajo boljše
razumevanje sveta okoli nas. Zaradi pripovedovanja, poslušanja in nenazadnje razumevanja
zgodb smo bolj socializirani.
Pripovedovanje zgodb v razredu omogoča bogatenje jezika. Zgodbe lahko celo nadomestijo
učbenike, zaradi česar se učenci lažje povežejo z učitelji in prej dosežejo pričakovane cilje.
Pripovedovanje zgodb pri pouku učencem omogoča stik s kulturo in predvsem z jezikom. V
šoli seveda ostaja še mnogo prostora za zgodbe in mi jim bomo poiskali prostor in čas.
 Tim: Danijela Ogrin, Nada Đukić, Mojca Srpčič


ILSP

V okviru ERASMUS+ KA2 se je naša šola v septembru 2020 vključila v projekt ILSP -
Integrated Leadership in School Practice - “integrirano” vodenje v šolski praksi.
Projekt traja dve leti, do julija 2022. Vključenih je 12 osnovnih šol in 1 srednja šola. Partnerji v
projektu so tudi Katholiek Onderwijs Vlaanderen (be), UCLL – Leuven (be) (univerza), Zavod
RS za šolstvo, Kunratice (osnovna šola iz Prage), Tallinn University, AFP San Vincenzo (it) –
združenje šol.
Na šoli imamo šolski tim šestih članic iz različnih področij; ravnateljica, predmetne učiteljice,
razredni učiteljici. Članice smo izbrale razvojno prioriteto šole in izdelale operativni načrt šole.
Razvojna prioriteta naše šole je razvoj digitalne pedagoške kompetence izobraževalcev in
kompetence učencev OŠV Ankaran.
Osnovni cilj projekta je zbrati dokaze iz prakse za poglobljeno razumevanje ključnih
kompetenc integriranega vodenja. Rezultati projekta bodo vključevali inštrument za refleksijo
v podporo šolskim timom pri razvijanju kompetenc integriranega vodenja in model strokovne
rasti/profesionalnega učenja za ravnatelje, učitelje in strokovne delavce.
Delo v projektu se osredotoča predvsem na vodenje za učenje in v sklopu tega na: razvoj
trajnostne vizije učenja, osredinjanje na učni načrt, učenje in pouk, negovanje učečih se
skupnosti, prepoznavanje in praznovanje uspeha in inovacij ter na izgradnjo kulture zaupanja
in odnosov v šoli.