Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran
Naslov:
Regentova ulica 4
Pošta:
6280 Ankaran
Telefon:
05 662 6680
Fax:
05 662 6689
Elektronski naslov:
Odgovorna uradna oseba:
Željka Adamčič, ravnateljica
Datum prve objave:
21. 12. 2016
Datum zadnje spremembe:
2. 4. 2017
Katalog dostopen na spletnem naslovu:

2. Splošni podatki o zavodu in informacije javnega značaja s  katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Seznam notranjih organizacijskih enot
Zavod ima naslednje notranje organizacijske enote:
Enota 1: Vrtec Ankaran
Naziv in naslov:
Vrtec Ankaran, Regentova 4, 6280 Ankaran
Telefon:
05 662 6680
Elektronski naslov:
Vodja notranje organizacijske enote:
Kristina Twrdy, pomočnica ravnateljice za vrtec pri šoli
2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Ime in priimek pristojne osebe:
Željka Adamčič
Delovno mesto in naziv:
ravnateljica
Elektronski naslov:
Poštni naslov:
Osnovna šola in vrtec Ankaran, Regentova ulica 4, 6280 Ankaran
Službena telefonska številka:
05 662 6680
2. c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja:

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja:

Odlok o ustanovitvi zavoda:
Splošni akti zavoda:Letni delovni načrt
Hišni red
Poslovnik sveta zavoda
Načrt varnih šolskih poti
Pravilnik o statusu učenca
Vzgojni načrt
Publikacija za starše
2. č Seznam predlogov predpisov 
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja:

2. d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih
Pomembni dokumenti zavoda (šole in vrtca)
2. e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:

Odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja zavoda
Prijavno – sprejemni postopek za vpis v vrtec
2. f  Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Naziv informatizirane zbirke:
Število otrok po skupinah v vrtcu:
Število učencev po oddelkih in razredih:

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:
Katalog je dostopen na spletni strani šole in vrtca v  html in csv formatih. 
Za ogled spletne strani je potreben spletni brskalnik 
Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:
Fizični dostop na sedežu šole: Regentova ulica 4, Ankaran, v času uradnih ur.
Opis delnega dostopa v skladu z uredbo:

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

4. Stroškovnik:

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Zavod nima stroškovnika.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam  najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
  1. Urnik pouka
  2. Urnik pogovornih ur