Vpis v vrtec

Starši oddate vlogo za vpis v vrtec za tekoče ali naslednje šolsko leto do 28. februarja. Vloge za naslednje šolsko leto obravnavamo skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega poziva, objavljenega v Primorskih novicah. Vpis in vse anekse k Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca opravite pri pomočniku v. d. ravnateljice za vrtec, pri katerem prejmete tudi potrebne obrazce.

Otrok s posebnimi potrebami ima prednost pri sprejemu v vrtec na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo. Prednost ima prav tako otrok, za katerega starši predložite mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.