Svet staršev

Za organizirano uresničevanje vašega interesa v zavodu deluje Svet staršev.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolite na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca in šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter dá mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
  • razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike staršev v svet zavoda;
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
  • v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Predsednica Sveta staršev je Ana Poljak

SKUPINA/ODDELEK
PREDSTAVNIK/PREDSTAVNICA

Školjka (1-2)

Ivana Batistič

Morska zvezda (2-3)

Mojca Gabrijelčič

Morski ježek(2-4)

Bojan Ferlež

Rakovica(3-4)

Andreja Starc Bajec

Morska želva (3-5)

Mateja Koruza

Riba (4-6)

Gregor Gregorich

Delfin (6-7)

Mojca Kukanja Gabrijelčič

1. A
Barbara Zorman
1. B
Ana Poljak
2. A
Martina Odar
3. A
Aleksander Pahor
4. A
Renata Fabec
5. A
Antonija Abramovič Koblar
6. A
Suzana Majer
7. A
Vesna Hajdinjak Jakša
8. A
Erika Ražman
8. B
Lea Breznik
9. A
Damjan Apollonio